Personuppgiftspolicy

定义器

Internationella kemikaliesekretariatetBenämnsNedan:“ Chemsec” Eller“ Bolaget”。

Personer Som Kommer I Kontakt Med ChemsecVars PersonuppgterberBerörsBenämnsNedan:“ Den Incortrerade” Eller“ Du”。医学”Personuppgift”MENAS VARJE上som avser en distionifierad Eller nienderbar fysisk人somäri livet。MED DITTA MENAS UPPGIFTER SOM DIREKT ELLER INDIREKT KAN KOPPLAS直到一个人,Exemempelvis Namn,Adress,Telefonnummer,Personnnummer Eller Ip-nummer。

Grundläggande信息

ChemsecÅtarSig Att Hantera Personuppgifter I Enlighet Med Svensk lagstiftning。ChemsecVärnarOmdin Personliga intermitetochsträvarefter att skydda dinarättighterppåbästaMöjligaSätt。Denna政策BESKRIVER HUR CHEMSECINHämtaroch behandlar Phersuppgifter。

Vilka Personuppgifterinhämtas?

Chemsecinhämtaroch lagrar personuppgiftersomärbehövliga,väsentligaochförenligamed bolagetsändamål。I Samband Med Chemsecs verksamhet kan personuppgifterinhämtasoch lagras。VID注册直到Chemsecs nyhetsbrev samlas namn,邮件och telefonnummer。

Syfteochrättsliggrundförbehandlingen

OCH LARGAR登记人员的Chemsec Samlar i Syfte at bedriva bolagets verksamhet samtförAttSäkerstäkerställaattdettautförsPåtändamålsenlsenligtSättsätt。

Personuppgifterinhämtasoch lagras i Syfte att recistra dig dig som prenumerantpånyhetsbrev。fördettaändamålbehandlar bolaget dina personuppgifter med ditt samtycke。

vidövrigkommunikation med bolagetinhämtasoch lagras dina personuppgifter i Syfte at besvarafrågorochförfortsatt kommunikation。lagring och behandling skerdåmedditt samtycke。

Chemsec hareTtBerättigatintesse av athathämtapersonuppgifterfrånallmännkällorFörförtkontakta Personersomäryrkesverksamma inom bolagetsverksamhetsområde。personuppgifternaanvändsi Syfte atte at kommunicera Med den Incortrerade通过e-Post Eller telefon forfonförtverkaförbolagetsSyfte Syfte。förlagring utav dessa uppgifterinhämtasden登记处Samtycke。

hurlängelagras personuppgifterna?

Chemsec lagrar den登记师uppgiftersålängedetbehövsfördeändamålde samlades ochbehandlasför,Ellersålängesomkävsenligt lagar lagar lagar och ochandraförfattningar。DetInnebärAttchemsec exempelvis lagrar de personuppgifter sominhämtatsvid登记förbolagetsnyhetsbrevsålängeduönskarprenumererapånyhetskarpow nyhetsbrevet。

Vem Tar del av personuppgifterna?

ChemsecförbeHållersigrättenattlämnaut persuppgifter tallsynsmyndiredeterförtfull atfullgöraChemsecsrättsligaförpliktelser。ChemsecKanävenKomma at dela Personuppgifter Med tredje part somtillhandahållerTtjänstertill till Organisationen,直到thempel ittjänster。Chemsec Kan iSådana秋季Komma Att Dela Dina Persipgifter Med PartutanföreuOm Landet har en adekvatSkyddsnivåEnligtkommessionen kommissionen Eller efter efter et d dulämnatDitt diT ditt diT ditt ditt uttryckliga samtycke the detta。Om DittSamtyckeKrävshar durätt直到信息GällandeEventuella危险者Med Behandlingen。

Säkerhet

Chemsec vidtarlämpligaochOrganisatoriskaÅtgärderförthtMinimera危险者FörObehörigÅtkomstsamtolämpligAnvändning。ÅtgärdernaGörsi Syfte attssäkerställaden登记处的人物综合体ochutförsi ennighet med chemsecs chemsecs interna interna rutiner。

Den注册剂Rättigre

Den Incortrerade AnsvararSjälvFörAttHållaSina Personuppgifter uppdaterade Och Korrekta。detta i Syfte at chemsec ska kunnafullföljasinaÅtaganden。chemsec ansvarar inteförkonsekvenser tillföljdav felaktiga personuppgifter。

Den IncristreradeHarNärsomHelsträttAttHatthththththththththththththatbegära信息OM de personuppgifter Chemsec Har Lagrat Om den Incortrerade。

Den Infistrerade Har alltidRättAttIfrågasättabehandlingen av den Incistrerades人uppgifterdådenrättsligagrundenförbehandlingenärenintesseavvägning。

Den IncortreradeHarrättattfåSinaPersonuppgifter Raderade i Enlighet Med Svensk lagstiftning。dennarätgällerinte om detföriggriggeren annanrättsliggrundförbehandlingen eller om det annars finns enrättsligskyldighetförchemsecförchemsec thandla phandla persunla personuppgifterna。

Den IncristreradeHarrättAtthathaTat chemsecs behandling av den Incristerades Personuppgifterbegränsas。detta kan dock komma attpåverkaden登记师möjlighetatt ta del av chemsecs verksamhet。

Den InfistreradeHarrättAttHathaTat charra atc​​hemsecrättarfelaktiga,ofullständigaeller missvisande uppggifter。

Den IncortreradeHarrättattfåut Personuppgiftersomberördenne i ett strukturerat,allmäntnaväntnväntoch digitalt格式samtfåUppgifterternaöverfördafrånfrånchemsec till annan persineuppgiftsansvarig。

Den IncortreradeHarrättattAttÅterkallaett Tidigare givet samtycke。Sker ettÅterkallandeska behandlingen av den Incormistress personuppgifterupphöra。

Den注册人HarMöjlighetochrättat klaga tht nationell myndighet(Datainspektionen)Om den Incortrerade anser anser at ch ch ch ch ch ch ch chemsec behandlar personuppgifterna felaktigt。

kontaktuppgifter直到PersonuppgiftSansvarig

Kontaktperson:Chemsec数据保护官

E-POST:gdpr@www.e-evict.com

Telefonnummer:46 31 711 04 95

地址:FörstaLånggatan18,413 28Göteborg